Contacts
 

SBCVC is headquartered in Singapore with operation headquarter in Shanghai and regional branches in Beijing, Tianjin, Suzhou, Chongqing, Chengdu, Xi’an, Hangzhou, Ningbo, Shenzhen, and Taiwan.

Operation Headquarter Tel: (86)21-52534888 
General Inquiry: 
contact@sbcvc.com
Media Inquiry: pr@sbcvc.com